Ochrana osobních údajů

Toto prohlášení je zpracováno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (dále jen „GDPR“) a legislativou ČR, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a poučení subjektů údajů.

Tento text informuje zákazníky o podmínkách zpracování osobních údajů, ke kterému dochází správcem osobních údajů, jak je definován níže, v souvislosti s provozem a využitím e-shopu www.army-airsoft.cz, jakož i o některých dalších případech zpracování osobních údajů, kdy při činnostech správce dochází ke zpracování osobních údajů zákazníků či dalších osob.

1. Správce osobních údajů a kontaktní údaje správce

Ing. Vít Martinek – Army-Airsoft.cz
Komenského nám. 622
665 01 Rosice
IČ: 75466295
e-mail: info@army-airsoft.cz
tel.: +420 775 48 00 48
(dále jen „správce“)

2. Rozsah, zákonný důvod zpracovávání osobních údajů a účel zpracování

Osobní údaje (základní kontaktní a identifikační údaje jako je zejména jméno a příjmení, adresa, e-mail, telefon, datová schránka, bankovní údaje či přidělená identifikační čísla) jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl na základě své svobodné vůle, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce oprávněně získal v souvislosti se svojí činností od subjektu údajů či třetí oprávněné osoby, či které v souvislosti se svojí činností oprávněně shromáždil jinak např. z veřejných evidencí, rejstříků a registrů a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce a dalších mu platnými zákony uložených povinností.

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů jsou:

 • příprava a plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
 • další případné zpracování, ke kterému subjekt údajů poskytl výslovný souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR;
 • plnění správci zákony uložených povinností a zákony uložených vedených evidencí podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR;
 • na základě oprávněného zájmu správce či třetí strany podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány správcem prostřednictvím vlastních zaměstnanců v elektronické podobě nebo v tištěné podobě. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

3. Zpracování osobních údajů v souvislosti s koupí zboží či služby v internetovém obchodě či přímém prodeji

V případě nákupu zboží na e-shopu www.army-airsoft.cz je správce rovněž v pozici prodávajícího předmětného zboží. S ohledem na tuto skutečnost bude Správce zpracovávat osobní údaje zákazníka (subjektu údajů) v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon a adresa pro doručení zboží či další pro doručení zboží významné údaje (například jméno zaměstnavatele při doručení zboží do zaměstnání).

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu.

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)

Zpracování těchto osobních údajů zákazníků bude prováděno za účelem realizace kupní smlouvy mezi správcem a zákazníkem, dodání objednaného zboží a také za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů správce.

Správce bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat jen po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje uložené v zákaznickém účtu na webové stránce budou uchovány do okamžiku smazání zákaznického účtu ze strany subjektu údajů (subjekt údajů je rovněž oprávněn o smazání požádat správce) nebo ze strany správce. Některé osobní údaje (např. osobní údaje na faktuře vystavené správcem) budou uchovány po dobu zákonem předepsaných archivačních lhůt.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět správce sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako zpracovatel. V případě, kdy bude objednané zboží či služba na základě žádosti zákazníka doručováno na adresu uvedenou v objednávce, poskytne správce osobní údaje zákazníka také příslušnému přepravci.

Zvolí-li si zákazník platbu prostřednictvím kreditní karty jsou nezbytné údaje ke z procesování platby sdíleny s provozovateli těchto služeb, kterými jsou Global Payments Europe, s.r.o. na základě jimi stanovených podmínek.

Zvolí-li si zákazník platbu prostřednictvím platební brány jsou nezbytné údaje ke z procesování platby sdíleny s provozovateli těchto služeb, kterými jsou Comgate a.s. na základě jimi stanovených podmínek.

 

Při volbě platby platebním převodem obdrží zákazník od správce podklady pro provedení bankovního převodu, který dále řeší zákazník prostřednictví své banky dle jí stanovených podmínek.

Je-li v rámci ověření splnění podmínek stanovených zákonem č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění požadována verifikace pomocí kontroly rodného čísla není toto správcem dále evidováno ani jinak ukládáno.

4. Zpracování osobních údajů v souvislosti se zařazením do programů Cashback World

Pokud zákazník projeví zájem o registraci do programu Cashback World jsou kromě uvedených údajů správcem evidováno i datum narození. Tyto údaje jsou předány společnosti myWorld, s.r.o., IČ:25609912 jako spracovateli. Tyto údaje jsou evidovány po dobu účasti zákazníka v příslušném slevovém programu.

Zákazník může kdykoli svůj souhlas s evidencí těchto údajů odvolat a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na email: info@army-airsoft.cz

5. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním reklamací

Pokud bude u správce, který je zároveň i prodávajícím, uplatněna reklamace výrobku či služby, bude správce zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností správce, jako prodávajícího, a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci.

V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává správce osobní údaje dále také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. V tomto případě taktéž není vyžadován souhlas subjektu údajů se zpracováním. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti správce vyřídit předmětnou reklamaci.

Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět správce sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako zpracovatel.

V případě, že to bude k vyřízení reklamace vhodné či nutné, může správce předat osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení reklamace, a to vždy podle výrobku, jehož se reklamace týká. Informace o konkrétním dodavateli či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit e-mailovým dotazem na správce.

6. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

Pokud má subjekt údajů zájem o zasílání newsletteru a jiných reklamních sdělení, poskytne za tímto účelem správci výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů. V takovém případě bude správce za těmito účely zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud subjekt poskytne rovněž další údaje např.: jméno, příjmení, adresu, telefon, jméno týmu, jehož je členem, www, facebookové či jiné stránky atd. zpracovává správce za uvedenými účely i tyto údaje. Bez udělení souhlasu není zasílání newsletteru správce možné.

Obsah newsletteru může být personalizován na základě poskytnutých údajů a dalších údajů pro personalizaci obsahu.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů podle tohoto článku bude provádět správce sám prostřednictvím vlastních zaměstnanců jako zpracovatele.

Souhlas s tímto zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolný, není vázán na žádné další služby a může být kdykoli odvolán, a to prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na email: info@army-airsoft.cz.

7. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Cookie soubory jsou malé datové soubory, krátké texty, které jsou umísťovány do webového prohlížeče návštěvníků webové stránky správce. Tyto cookie soubory používá správce na svých webových stránkách na základě oprávněného zájmu za účelem zlepšení jejich fungování, vyhodnocení jejich návštěvnosti, přizpůsobení obsahu a za účelem optimalizace nabídky zboží.

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, viz: policies.google.com

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním Cookies souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého internetového prohlížeče, a to pomocí funkce anonymního prohlížení, která zabrání ukládání údajů o navštívených webech.

8. Užívání sociálních pluginů

Webové stránky správce dále obsahují sociální pluginy třetích stran, pomocí nichž mohou návštěvníci webových stránek sdílet obsah se svými přáteli a dalšími kontakty. Jedná se o:

 • plugin sítě Facebook
 • plugin sítě +Google

 

Tyto sociální pluginy nejsou spravovány správcem, který tak není odpovědný za případné zpracování osobních údajů výše uvedenými provozovateli (správci) těchto pluginů nebo webových stránek, na které odkazují ani za jejich funkčnost či případné škody, které by jimi mohly být způsobeny.

9. Příjemci osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce sám či prostřednictvím vlastních poučených a prověřených zaměstnanců jako zpracovatele a externího účetního pracovníka.

V rozsahu nezbytném pro naplnění smluvního vztahu se zákazníkem je sdílí s přepravními společnostmi a výše uvedenými poskytovateli platebních a bankovních služeb.

Agentura zajišťující marketingové služby.

Služby datového hostingu serveru www.army-airsoft.cz pro správce zajišťuje společnost Shoptet, a.s.

10. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou ze strany správce zpracovávány transparentním způsobem a subjekty údajů mají po celou dobu jejich zpracování následující práva, o kterých spracovatel informuje v souladu s čl. 12 GDPR:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR a souvisejícím informacím;
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR;
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR;
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;

 

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a další podněty a uplatnění svých práv může subjekt údajů vznést písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. 1 těchto podmínek.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce o vysvětlení a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, kterým je Úřad na ochranu osobních údajů.

Subjekt údajů má právo obrátit se se svým podnětem či stížností na víše uvedený dozorový úřad i přímo bez učinění předchozích kroků v souladu s čl. 16 GDPR a souvisejícími.

11. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

12. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového formuláře e-shopu www.army-airsoft.cz zákazník, který je zároveň i subjektem údajů potvrzuje, že se seznámil s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém zde uvedeném rozsahu přijímá.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit, přičemž novou verzi těchto podmínek ochrany osobních údajů ve formě prohlášení neprodleně zveřejní na svých veřejně přístupných stránkách www.army-airsoft.cz

Tyto podmínky a prohlášení o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018